Legale informatie

Deze website wordt beheerd door DentalPartners CVBA, hier Dentius genoemd, beiden met maatschappelijke zetel te Jan Van Gentstraat 7 bus 401, 2000 Antwerpen. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website en deze kennisgeving kan u terecht op het e-mailadres info@dentius.be
 

Dentius kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Dentius is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. Dentius is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Dentius oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De informatie op deze site wordt periodiek gewijzigd. Dentius behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.
 

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,...) eigendom zijn en blijven van Dentius. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dentius. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.
 

Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw een taalkeuze moet maken. U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Ook kunnen er door de Dentius of door derde partij software cookies worden geplaatst op de websites louter voor onderzoeks- en statistische doeleinden.
 

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd
 

Dentius vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze patiënten omspringen. Dit doen we overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@dentius.be
 

1. DOEL VAN DE VERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door Dentius verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om u gezondheidszorgen te kunnen verlenen (verstrekken van gezondheidszorg)
 • Om de overheid en partners in de verplichte ziekteverzekering te kunnen voorzien van gegevens zodat uw recht op zorg verzekerd is (wettelijke verplichting)
 • Om u aan uw (volgende) afspraak te herinneren/te bevestigen (uitvoering van overeenkomst)
 • Om u aan uw jaarlijkse of halfjaarlijkse controle-afspraak te doen herinneren (uitvoering van overeenkomst)
 • Om de beveiliging van de (toegang tot) de praktijk te verzekeren door camerabewaking (gerechtvaardigd belang)
 • Om naar uw algemene tevredenheid over ene geleverde behandeling te polsen door middel van een email enquête

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, mutualiteitsnummer, rijksregisternummer
 • Persoonlijke contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke administratieve gegevens: geslacht, geboortedatum
 • Persoonlijke medische gegevens: gegevens betreffende algemene gezondheid en mondgezondheid en alle daaraan gekoppelde gegevens (inbegrepen RX foto’s, verslagen, uitslagen onderzoeken, anamnese, mondstatus, …)

We verwerken deze verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en deze gegevens zijn enkel toegankelijk door diegenen die er in de uitoefening van hun functie toegang toe dienen te hebben.
 

2. VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens welke wij verwerken kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de administratie rond de zorgen en de terugbetaling van de zorgen door de sociale zekerheid
 • Het verzorgen van extra tandheelkundige diensten (o.a. dentaal technische)
 • Het verwerken en opslaan van de gegevens via ons tandheelkundig dossier (o.a. back-up, hosting en software as a service). Met deze leverancier hebben wij in een verwerkersovereenkomst de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, opgenomen.
   

3. BEWAARTERMIJN

Dentius bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen.
 

4. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
 

5. UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u verwerkt hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers voor zover dat niet in conflict is met de rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens in bepaalde gevallen door ons te laten overdragen. Steeds zal de rechtsgrond in overweging genomen worden om dit verzoek geheel of gedeeltelijk in te willigen. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, vragen wij u om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@dentius.be Om misbruik te voorkomen en controle te bewaren op de rechtvaardiging van de aanvragen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Wij zullen binnen de maand reageren op uw verzoek. Indien deze vraag te complex is, kan die termijn worden verlengd met één maand.
 

6. KLACHT

Indien u als patiënt meent dat er inbreuken op de verwerking van uw persoonsgegevens zijn gepleegd, kan u een schriftelijke klacht indienen bij Dentius (via het elektronisch formulier beschikbaar op de website). Indien deze interne klachtenafhandeling niet tot een oplossing leidt, staat het de betrokkene vrij om zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).