Wettelijke informatie

 

Bevoegde toezichthoudende autoriteit

Dentius staat onder het toezicht van volgende bevoegde instantie:

RIZIV
www.riziv.fgov.be

Deontologische code

Alle tandartsen werkzaam bij Dentius volgen de deontologische code zoals bepaald in:

  • De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
  • De wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging, waarvan artikel 1 vernietigd werd door het Europees Hof voor Justitie van 4 mei 2017, ref. C-339/15.
  • Hoofdstuk 9 van de wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.
  • De code van plichtenleer in 1986 opgesteld door alle toen bestaande beroepsverenigingen van Belgische tandheelkundigen.

Alle wetgeving is te raadplegen via www.juridat.be van de FOD Justitie.